Aktualizacja danych MSIP – 28.05.2021 r.

 • MSIP

Informujemy o aktualizacji danych MSIP obejmującej następujące warstwy tematyczne:

 • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • firmy prowadzące regularne przewozy osobowe, posiadające zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego,
 • instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • instytucje kultury, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym prowadzone wspólnie z innymi podmiotami,
 • miejsca i czas obowiązywania całkowitego lub częściowego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb,
 • miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego (Siedlce, Warszawa, Ostrołęka, Płock),
 • obiekty hotelarskie skategoryzowane,
 • obręby hodowlane,
 • obręby ochronne,
 • obszary chronionego krajobrazu,
 • obszary ograniczonego użytkowania,
 • obszary przekroczeń emisji,
 • organizacje zrzeszające przedsiębiorców na Mazowszu,
 • organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni,
 • podmioty związane z kulturą na Mazowszu,
 • programy rewitalizacji,
 • projekty dofinansowane ze środków RPO WM na lata 2014-2020,
 • projekty dofinansowane ze środków RPO WM na lata 2014-2020 – Beneficjenci,
 • punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • turystyka kulinarna na Mazowszu.