Dane tematyczne

O danych tematycznych

Dane tematyczne są integralną częścią Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Ich zakres informacyjny wynika z obowiązujących aktów prawnych dotyczących zadań administracji publicznej (na poziomie gminy, powiatu, województwa). Osnową geometryczną dla warstw tematycznych Systemu są dane georeferencyjne stanowiące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Ze względu na rodzaj instytucji dysponującej i zarządzającej danymi wyróżniamy:

  • wewnętrzny moduł baz danych tematycznych obejmujący bazy danych prowadzone przez departamenty Urzędu Marszałowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne,
  • zewnętrzny moduł baz danych tematycznych obejmujący bazy gminnych i powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych, jednostek administracji centralnej oraz innych jednostek administracji publicznej.