Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej
W funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa, coraz większą rolę odgrywa informacja zawierająca walor przestrzenny. W dobie szybkiego rozwoju i tworzenia nowych standardów życia powstaje konieczność dostępu do informacji w sposób szybki i nieograniczony zarówno miejscem, jak i czasem. Wartość informacji zależy od jej wiarygodności, szybkości dostępu, a także od sposobu udostępnienia i prezentacji.

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) został utworzony decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w 2000 r. jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz w celu budowy w Województwie Mazowieckim regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej.

Podstawowym celem tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej jest optymalizacja kosztów pozyskiwania danych przestrzennych przez jednostki administracji publicznej oraz ułatwienie dostępu do informacji przestrzennej niezbędnej do podejmowania decyzji organom administracji oraz wszystkim innym podmiotom zainteresowanym szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, inwestycjami, ochroną środowiska i innymi dziedzinami na poziomie regionalnym i lokalnym. Infrastruktura informacji przestrzennej to również wprowadzenie mechanizmów prawnych, które pozwolą na zapewnienie interoperacyjności i współdziałania w zakresie danych, metadanych, usług elektronicznych oraz koordynacja budowy i rozwoju infrastruktur w tym infrastruktur regionalnych.

Jednym z podstawowych zadań MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem mazowieckim

MSIP pełni funkcję integratora danych przestrzennych na Mazowszu, jest dostępny dla wszystkich struktur samorządu terytorialnego Mazowsza, jednostek administracji rządowej oraz pozostałych służb państwowych i publicznych, stanowi element infrastruktury informacji przestrzennej i zapewnia powszechny dostęp do informacji drogą internetową dla wszystkich użytkowników, obejmuje:
• bazy danych przestrzennych,
• usługi danych przestrzennych,
• Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego.

Dostęp do danych MSIP jest możliwy poprzez Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego (https://msip.wrotamazowsza.pl) – serwis internetowy umożliwiający dostęp do danych przestrzennych i informacji zgodnie z założeniami społeczeństwa informacyjnego, publikujący m.in. dane MSIP oraz dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą interaktywnej mapy zaprojektowanej i opracowanej w technologii GIS, zapewniając dostęp do usług danych przestrzennych oraz umożliwiając wyszukiwanie i przeglądanie metadanych – dostępny jest dla wszystkich struktur samorządu terytorialnego, jednostek administracji rządowej, różnego typu służb państwowych i publicznych oraz mieszkańców i przedsiębiorców.

Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Dyrektywą INSPIRE oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, spełnia kryteria regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej – przeznaczony jest do wspierania działalności samorządowych jednostek organizacyjnych poprzez mechanizmy udostępniania i wymiany informacji o obiektach, procesach i zjawiskach: istniejących, projektowanych lub prognozowanych w ich przestrzennym odniesieniu. Zakres tematyczny udostępnianych danych przestrzennych jest stale poszerzany, a dane już opublikowane podlegają ciągłej aktualizacji, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do różnorodnych, wiarygodnych danych.
Jednostki organizacyjne opracowujące i autoryzujące bazy danych Systemu:
• Służba Geodezyjna i Kartograficzna wszystkich poziomów, której właściwość miejscowa obejmuje obszar województwa mazowieckiego,
• Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
• wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne,
• spółki handlowe, w których Województwo Mazowieckiego posiada udziały lub akcje,
• jednostki organizacyjne samorządów powiatowych i gminnych,
• inne jednostki organizacyjne administracji publicznej,
• jednostki spoza administracji na poziomie województwa.

Za obsługę techniczną, przygotowanie i publikację zlokalizowanych przestrzennie danych odpowiada Wydział ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskie Województwa Mazowieckiego w Warszawie.