Podstawy prawne

Podstawy prawne

  • Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r poz. 276 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 12 lipca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji i o terenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 866).
  • Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 890/111/2000 z 15 listopada 2000 roku w sprawie utworzenia Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.
  • Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 976/131/04 z 13 września 2004 roku w sprawie wykonania projektu celowego 9T12E01399C/4782 pt. „System Baz danych przestrzennych dla Województwa Mazowieckiego”.
  • Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.).
  • Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 z późn. zm.).
  • Uchwała nr 660/46/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.
  • Uchwała nr 1508/80/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie współpracy przy tworzeniu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.
  • Zarządzenie nr 166/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wykazu, struktury atrybutów oraz zadań w zakresie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Dane MSIP są nieprzerwanie aktualizowane wraz z przekazywanymi wykazami z poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego Mazowsza, zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 166/19 z dnia 8 listopada 2019 r.