Regulamin korzystania

Regulamin korzystania z Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego

§ 1.
Informacje ogólne
 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkownika z Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego.
 3. Korzystanie z Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz zasobów publikowanych z wykorzystaniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego jest dostępny online pod adresem strony internetowej https://msip.wrotamazowsza.pl.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Dostęp i korzystanie z zbiorów i usług danych przestrzennych, publikowanych z wykorzystaniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego, określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz.1382, z późn. zm.) – art. 9 ust. 1, art. 11, art. 12, art. 14-16;
  3. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.) – art. 15.
§ 2.
Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. MSIP – Mazowiecki System Informacji Przestrzennej obejmujący dane tematyczne:
  1. będące w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek handlowych, w których Województwo posiada udziały lub akcje w związku z wykonywanymi zadaniami,
  2. otrzymywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz spółki handlowe, w których Województwo posiada udziały lub akcje na mocy oddzielnych porozumień,
  3. wytworzone lub pozyskane z innych niż wyżej wymienionych źródeł przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii;
 2. dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dane, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 3. Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego – serwis internetowy, utworzony na podstawie uchwały nr 890/111/2000 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, będący elementem MSIP, publikujący m.in. dane MSIP oraz dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 4. infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie;
 5. dane przestrzenne – dane, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
 6. usługi danych przestrzennych – usługi, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;
 7. zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
 8. metadane – informacje, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług;
 9. Usługodawca – Województwo Mazowieckie, które tworzy i utrzymuje Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego;
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna lub instytucja, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Rodzaje i zakres świadczonych usług
 1. Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego, oprócz publikowania danych MSIP, udostępnia następujące usługi danych przestrzennych:
  1. usługa wyszukiwania (CSW) – umożliwiająca wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz wyświetlanie zawartości metadanych;
  2. usługa przeglądania (WMS) – umożliwiająca wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
  3. usługa pobierania (WFS) – umożliwiająca pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne i prawo na to zezwala.
 2. Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.
 3. Dostęp do usług pobierania odbywa się z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów publicznych zawierających te zbiory, z zastrzeżeniem:
  1. art. 15 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
  2. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
§ 4.
Zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego
 1. Korzystanie z usługi wyszukiwania (CSW) oraz przeglądania (WMS) zasobów MSIP udostępnionych w Portalu Mapowym Województwa Mazowieckiego oraz wykonywanie na nich operacji z użyciem dostępnych w Portalu Mapowym Województwa Mazowieckiego narzędzi jest nieodpłatne.
 2. Udostępnianie zbiorów danych przestrzennych prezentowanych w Portalu Mapowym Województwa Mazowieckiego, wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest odpłatne zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawarte są na stronie internetowej http://geodezja.mazovia.pl w zakładce Mapy.
 3. Prezentowane w Portalu Mapowym Województwa Mazowieckiego mapy oraz opracowania tematyczne mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do czynności urzędowych organów administracji, jak również w sprawie roszczeń wobec Usługodawcy lub innych podmiotów prywatnych i publicznych.
§ 5.
Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego, w szczególności powstałe w wyniku działań Użytkowników niezgodnych z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub spowodowanych działaniem siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku ze sposobem w jaki Użytkownik korzysta z Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego, jego użytkowaniem w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz za skutki wykorzystania danych pozyskanych przez Użytkownika w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, awarią linii lub systemu teleinformatycznego oraz zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność oraz aktualność danych udostępnianych za pośrednictwem usług danych przestrzennych przez strony trzecie, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, jak również w przypadku konieczności przeprowadzenia czynności administracyjnych, w szczególności napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy.
§ 6.
Warunki techniczne korzystania z danych i usług
 1. Do korzystania z zasobów Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome).
 2. Przy korzystaniu z Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego zabronione jest:
  1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego;
  2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
§ 7.
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w aktualnej wersji na stronie informacyjnej Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (https://gis.wrotamazowsza.pl) w zakładce Regulamin.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego przeglądanie, pobranie i utrwalenie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.